تبلیغات
نماز - مقاله ی نماز
نماز
اسلام ، پنجره ای رو به خوشبختی
شنبه 5 اسفند 1391 :: نویسنده : saman choobak

معناى عرفانى نماز

نـمـاز, ابراز پرستش و عبادت مخصوصى است كه بنده در پیشگاه خداانـجـام مى دهد. نماز, جزء جدایى ناپذیر همه شرایع الهى بوده ودر هـر دیـنـى به صورتى خاص وجود داشته است; چنان كه خداوند درقرآن فرموده:

(ان الصلوه كانت على المومنین كتابا موقوتا).1

معناى واژگانى نماز

نـماز كه در عربى لفظ (صلاه) بر آن اطلاق مى شود, به گفته بسیارىاز لـغـت شـناسان به معناى دعا, تبریك و تمجید است و چون اصل وریـشـه این عبادت مخصوص, دعا بوده آن را از باب نام گذارى چیزىبـه اسـم جزءش, صلاه[ نماز] گذاشته اند. و بعضى گفته اند: (صلاه)مـشـتـق از كلمه (صلاء) است كه به معناى آتش برافروخته است و ازایـن جـهـت بـه این عبادت خاص (صلاه) گفته شد, زیرا كسى كه نمازبـخـواند, خود را به وسیله این عبادت و بندگى از آتش برافروختهالهى دور مى سازد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         بقیه در ادامه مطلب معناى عرفانى نماز

 

نـمـاز, ابراز پرستش و عبادت مخصوصى است كه بنده در پیشگاه خداانـجـام مى دهد. نماز, جزء جدایى ناپذیر همه شرایع الهى بوده ودر هـر دیـنـى به صورتى خاص وجود داشته است; چنان كه خداوند درقرآن فرموده:

(ان الصلوه كانت على المومنین كتابا موقوتا).1

معناى واژگانى نماز

نـماز كه در عربى لفظ (صلاه) بر آن اطلاق مى شود, به گفته بسیارىاز لـغـت شـناسان به معناى دعا, تبریك و تمجید است و چون اصل وریـشـه این عبادت مخصوص, دعا بوده آن را از باب نام گذارى چیزىبـه اسـم جزءش, صلاه[ نماز] گذاشته اند. و بعضى گفته اند: (صلاه)مـشـتـق از كلمه (صلاء) است كه به معناى آتش برافروخته است و ازایـن جـهـت بـه این عبادت خاص (صلاه) گفته شد, زیرا كسى كه نمازبـخـواند, خود را به وسیله این عبادت و بندگى از آتش برافروختهالهى دور مى سازد.2

معناى عرفانى نماز

بعضى از بزرگان نیز صلاه را از (تصلیه) مشتق دانسته اند; به اینمـعـنا كه عرب هنگامى كه مى خواست چوب كج را راست كند آن را بهآتـش نـزدیك كرده, در معرض حرارت قرار مى داد و به آن تصلیه مىگـفـتـنـد. با توجه به این معنا گویى نمازگزار وقتى به نماز مىایـسـتد و توجه به مبدا اعلا پیدا مى كند به واسطه حرارتى كه دراثر حركت صعودى و نزدیك شدن به كانون حقیقت معنوى در نفسش حاصلمـى شـود, قـدرت پـیـدا مى كند كج رفتارى هاى نفس را كه بر اثرتـوجـه بـه غـیـر خـدا و مـیـل به باطل پیدا شده, راست و تعدیلنماید.3

جایگاه نماز در اسلام

نماز در فروع دین جایگاه ویژه و بلندى دارد و پس از مسئله ولایتاز هـمـه مهم تر است. نماز, بهترین وسیله براى قرب به پروردگارمتعال مى باشد; چنان كه بعضى روایات گویاى این حقیقت است.* معاویه بن وهب گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم بالاترین و محبوبتـریـن چـیـزى كـه سبب مى شود بندگان به وسیله آن به خدا نزدیكشـونـد چـیـست؟ حضرت فرمود: (ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل منهـذه الـصـلاه; بعد از شناخت خدا, چیزى را از این نماز برتر نمىدانم.)4

* امـام صـادق(ع) فرمود: (احب الاعمال الى الله عزوجل الصلاه وهىآخـر وصایا الانبیاء; محبوب ترین اعمال در پیشگاه الهى نماز استكـه آخـریـن سـفـارش پیامبران است).5 در اهمیت نماز همین بس كهپیامبر اكرم(ص) از آن به عنوان ستون دین تعبیر فرموده است.6

بـا تـوجـه به این كه امسال به تدبیر مقام معظم رهبرى سال امامخـمـیـنـى(ره) نـام گـذارى شـده است, سخنانى از آن احیاگر بزرگانـدیـشه اسلامى در عصر حاضر درباره اهمیت نماز و نقش سازنده آننقل مى كنیم.

امـام خـمـینى (قدس سره) فرمود: (این نمازهاى پنج گانه كه عموددیـن و پـایـه مـحكم ایمان است و در اسلام چیزى بعد از ایمان بهاهـمـیـت آن نـیـسـت, بـعد از توجهات نوریه باطنیه و صور غیبیهمـلكوتیه, كه غیر از حق تعالى و خاصان درگاه او كسى نداند, یكىاز جـهـات مـهـمـه كه در آن هست این تكرار تذكر حق ـ با آداب واوضـاع الهى كه در آن منظور گردیده است ـ رابطه انسان را با حقتـعـالـى و عـوالـم غیبیه محكم مى كند, و ملكه خضوع لله در قلبایـجـاد كند, و شجره طیبه توحید و تفرید را در قلب محكم كند بهطورى كه با هیچ چیز از آن زایل نشود.)7

آثار اجتماعى نماز

مـاز داراى آثار اجتماعى بسیارى است كه امام خمینى(ره) در سخنىبه تاثیر نماز در اصلاح جامعه و جلوگیرى از تخلفات و بزه كارى ومـفـاسد اجتماعى اشاره كرده و آن را به عنوان یك كارخانه انسانسـازى مـعـرفـى كرده است: (در اسلام از نماز هیچ فریضه اى بالاترنـیـسـت... شما پرونده هایى كه در دادگسترى ها, در جاهاى دیگر,دادگـاه هـا هـست, بروید ببینید, از نمازخوان ها ببینید پروندههـسـت آن جا؟ از بى نمازها پرونده هست, هرچه پرونده پیدا كنید,پـرونـده بـى نـمازها است. نماز پشتوانه ملت است. سیدالشهدا درهـمـان ظهر عاشورا كه جنگ بود ـ آن جنگ بزرگ بود و همه در معرضخـطر بودند ـ وقتى یكى از اصحاب گفت ظهر شده است, فرمود كه یادمـن آوردید, یاد آوردید نماز را, خدا تو را از نمازگزاران حسابكـنـد و ایـستاد همان جا نماز خواند. نگفت كه ما مى خواهیم جنگبـكـنـیم, خیر, جنگ را براى نماز كردند... جنگ براى این است كهمـردم آن زبـالـه هایى كه هستند, آن هایى كه مانع از پیاده شدناسـلام هـستند, آن هایى كه مانع از ترقى مسلمین هستند, آن ها رااز بـین راه بردارند; مقصد این است كه اسلام را پیاده كنند و بااسلام انسان درست كنند. نماز یك كارخانه انسان سازى است

نـمـاز خـوب, فحـشا و مـنكر را از یـك امـتى بیرون مى كند. اینهـایـى كـه در این مراكز فساد كشیده شدند, این ها هم بى نمازهاهـسـتـنـد. نـمـازخـوان ها تو[ى] مساجدند و مهیایند براى خدمت,مسجدها را خالى نكنید.)8

سـازنـدگـى نماز وقتى آشكار مى شود كه بدانیم انسان با اعمال ورفـتـارش ساخته مى شود و به دیگر بیان روحیات انسان از كردار ورفـتـار ارادى اش شـكل مى گیرد و براى او ملكه حاصل مى شود. پساگـر كـسـى آداب ظـاهرى و باطنى نماز را كه مجموعه شرایط صحت وقـبـولـى نـماز است, رعایت كند و در اقامه این فریضه بزرگ الهىبـكـوشـد, كـم كـم ملكه پاكى و تقوا در روحش پدید آمده و انسانكـامـل مـى گردد, زیرا آداب نماز, انسان را به امورى چون رعایتنـظـافت و پاكى, مراعات حقوق دیگران, انضباط و وقت شناسى, وحدتجـهـت و هم سویى با مسلمانان, خویشتن دارى و تسلط بر نفس, بزرگدیـدن خـداوند و كوچك دیدن غیر او, صلح و هم زیستى مسالمت آمیزبـا مـومنان و زدودن گناهان و پالایش روح از آلودگى هاى اخلاقى وامور دیگرى كه لازمه كمال انسانى است, سوق مى دهد.9بـا تـوجـه به اهمیت نماز, موضوع پژوهش این شماره را براى مقطعراهـنـمـایـى و دبـیـرستان (آثار تربیتى نماز) انتخاب كردیم تاپـژوهـش گـران جوان با تحقیق و تدوین مقالات مفید, گام دیگرى درنشر فرهنگ انسان ساز اسلام و احیاى نماز بردارند.

تمام حقوق این مقاله مطلق به وب نماز144 و سامان چوبک می با شد .سه شنبه 27 شهریور 1397 02:55 ب.ظ

Amazing lots of amazing advice!
how much does a cialis cost cialis 200 dollar savings card only now cialis for sale in us wow cialis 20 are there generic cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne estudios de cialis genricos cialis prezzo di mercato achat cialis en europe cialis venta a domicilio
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:03 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis professional yohimbe cilas cialis 05 cialis uk next day cialis coupons walgreens price for cialis how do cialis pills work cialis for bph ou trouver cialis sur le net cialis online napol
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:00 ب.ظ

Fantastic facts. Thanks a lot.
drugs for sale usa canadian medications list online canadian pharmacy best canadian mail order pharmacies trust pharmacy canada buy vistagra usa pharmacy canada plus canadian online pharmacies reputable canadian prescriptions online canadian medications pharmacy
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:02 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
prix cialis once a da where to buy cialis in ontario cialis billig generic cialis soft gels cialis 5 mg schweiz side effects of cialis cialis 30 day sample generic cialis cialis tadalafil cialis uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:28 ق.ظ

Thanks. I like this!
tadalafil generic generic cialis with dapoxetine cialis in sconto cialis ahumada cialis for bph venta de cialis canada dose size of cialis cialis generika in deutschland kaufen deutschland cialis online cialis kaufen wo
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:09 ق.ظ

Nicely put, Regards!
buy viagra safely sildenafil pills viagra mail order get prescription for viagra buy cheap viagra canada how to buy viagra cheap buy viagra usa online order viagra online viagra generic online pharmacy buying cheap viagra online
یکشنبه 21 مرداد 1397 11:29 ب.ظ

Cheers. Plenty of tips!

cialis tablets does cialis cause gout cialis coupon cialis online holland cialis ahumada buy cialis cheap 10 mg buy cialis online the best choice cialis woman 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generico postepay
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:25 ق.ظ

You actually revealed this effectively!
buy cialis online legal price cialis best when will generic cialis be available cialis 20 mg cut in half 200 cialis coupon cialis patentablauf in deutschland cialis en 24 hora cialis diario compra buy brand cialis cheap safe dosage for cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:01 ب.ظ

You actually explained it exceptionally well.
cialis herbs how to buy cialis online usa where do you buy cialis non 5 mg cialis generici cialis generique 5 mg buying cialis on internet cialis canada on line prix cialis once a da cialis 50 mg soft tab canadian drugs generic cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:06 ق.ظ

This is nicely said! .
buy generic viagra uk viagra online doctor buy cheap viagra online next day delivery where yo buy viagra how to get viagra uk viagra for men viagra viagra buy viagra buy generic viagra online without prescription buy viagra sample want to buy viagra
جمعه 17 فروردین 1397 07:47 ب.ظ

Nicely put. Regards.
canadian cialis cialis coupons rezeptfrei cialis apotheke brand cialis nl cialis 20 mg cut in half achat cialis en itali cialis with 2 days delivery cialis for daily use generic for cialis cialis preise schweiz
جمعه 3 فروردین 1397 04:12 ب.ظ

Info very well utilized..
cialis 5mg cialis dosage amounts free generic cialis only here cialis pills when will generic cialis be available cialis diario compra cialis great britain only best offers 100mg cialis cialis efficacit cialis e hiv
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:10 ب.ظ

Kudos! A lot of forum posts!

how to purchase cialis on line cialis kaufen bankberweisung cialis 5 mg scheda tecnica cialis tablets australia cialis price thailand usa cialis online how to purchase cialis on line acquistare cialis internet cialis venta a domicilio when will generic cialis be available
دوشنبه 7 اسفند 1396 07:14 ب.ظ
اگر قصد دارید برای بهترین مطالب مانند من، هر روز به این وب سایت مراجعه کنید، زیرا مطالب با کیفیت ارائه می شود، با تشکر
جمعه 4 اسفند 1396 10:21 ب.ظ
من اطلاعات مفید شما را در مقالات خود می خواهم. من نشانه گذاری می کنم
وبلاگ خود را به طور مرتب آزمایش کنید. من هستم
نسبتا مشخص است که بسیاری از چیزهای جدید را درست در اینجا یاد می گیرم!
برای ادامه کار، موفق باشید.
پنجشنبه 28 دی 1396 12:37 ق.ظ
عنصر جذاب از محتوا. من به سادگی به تو خندیدم
وب سایت و در سرمایه ی سرانجام برای ادعای آن
من در واقع حساب دوست داشتنی وبلاگ های خود را دریافت می کنم.
به هر حال به خاطر تقویت شما یا حتی دستاورد من به شما حق میدهم
ورود به مداوم سریع.
جمعه 17 آذر 1396 06:55 ب.ظ
Very good blog! Do you have any hints for aspiring writers?

I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so
many choices out there that I'm totally confused
.. Any recommendations? Bless you!
شنبه 14 مرداد 1396 02:42 ب.ظ
Hi, I believe your web site could be having web browser compatibility problems.
Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some
overlapping issues. I just wanted to provide
you with a quick heads up! Aside from that, wonderful blog!
شنبه 7 مرداد 1396 10:34 ق.ظ
all the time i used to read smaller posts
which as well clear their motive, and that is also
happening with this post which I am reading now.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:38 ق.ظ
At this time I am going away to do my breakfast, afterward having my breakfast coming over again to read other news.
جمعه 25 فروردین 1396 10:54 ق.ظ
Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening
in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, amazing blog!
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:58 ق.ظ
I have been surfing online more than 2 hours today, yet
I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.

Personally, if all webmasters and bloggers made good content as
you did, the web will be much more useful than ever before.
شنبه 12 فروردین 1396 09:58 ق.ظ
Hi my friend! I want to say that this article is amazing,
great written and come with approximately all
significant infos. I would like to peer extra posts like this .
جمعه 25 اردیبهشت 1394 02:08 ب.ظ
خوبه . . . . . . . . . . .
جمعه 4 اردیبهشت 1394 07:40 ب.ظ
یه کم بیشتر بود بهتر بود یه ذره کسل کننده بود
یکشنبه 26 بهمن 1393 08:01 ب.ظ
هر کاری کردی واسه خدمت بوده زحمت کشیدی از وبلاگم بازدید کنو نظر بده
پنجشنبه 4 دی 1393 05:10 ب.ظ
عالی نبود
پنجشنبه 4 دی 1393 01:30 ب.ظ
واقعا
سه شنبه 27 آبان 1393 06:57 ب.ظ
ای زیاد خوب نبود
شنبه 16 فروردین 1393 09:57 ب.ظ
هیی بد نبود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

به نام خدای مهربان
سلام طاعات و عبادات قبول من سامان مدیر وبلاگ هستم.
از انتخابتون ممنون امیدوارم این وب اگه شده حتی یک قدم
شما رو به خالق هستی نزدیک کنه.

بنده ی حقیر رب : سامان چوبک
مدیر وبلاگ : saman choobak
نویسنده
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

محکوم کردن توهین به پیامبر


استخاره آنلاین با قرآن کریم


                    
 
 
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک